<

Công ty liên doanh dược G&P France

Công ty liên doanh dược G&P France được thành lập ngày 9/11/2007. Công ty liên doanh dược G&P France cung cấp dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.